Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk ook:

Algemene Voorwaarden Medivus Opleidingen B.V.

Artikel 1 – De definities.
Aanbod: een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden opleiding en de voorwaarden op basis waarvan de opleiding gevolgd kan worden. Aanmelddatum: De datum waarop de leerling zich bij Medivus heeft aangemeld voor een opleiding.
Aanvangs of startdatum: De datum waarop de opleiding start.
Datum einde opleiding: Datum waarop de service duur is afgelopen.
Inschrijving: Een door de klant ingestuurde en ondertekende overeenkomst, door Medivus bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen de klant en Medivus.
Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Medivus één of meerdere opleidingen afneemt.
Medivus: de besloten vennootschap Medivus Opleidingen B.V. ingeschreven bij de K.v.K. Haaglanden onder nummer 69623724.
Opleiding: een door Medivus verzorgde opleiding welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.
Opleidingsinformatie: betreft informatie over de opleiding en als zodanig kenbaar gemaakt op www.medivus.nl en/of vermeld in drukwerk.
Opleidingsmateriaal: de lesstof, materialen en aanverwante spullen ten behoeve van het volgen van een betreffende opleiding (ook wel lesmateriaal).
Overeenkomst: alle schriftelijke documenten waarin de rechten en verplichtingen tot het leveren van een of meer dienst(en) door Medivus aan de klant zijn vastgelegd.
Serviceduur: de nader omschreven – conform overeenkomst – periode waarin de leerling en of klant recht heeft op service- en dienstverlening.
Studieduur: betreft de duur van de opleiding. Verlengde serviceduur: een nader omschreven tijdsbestek waarmee de serviceduur voor de individuele klant verlengd is.
Student: een natuurlijke persoon die opleiding bij Medivus volgt.
Trainingen, studie, workshop en cursussen:

Artikel 2 – De overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Medivus een elektronische bevestiging naar de klant; In de overeenkomst staat vermeld welke dienst Medivus levert tegen welke voorwaarden.

Artikel 3 – De opleiding.
De opleiding betreft: het totaal van lessen en of bijscholingen, welke de klant structureel bijwoont, om uiteindelijk na behaalde positieve examenresultaten, tot een certificering dan wel diplomering te komen.

Artikel 4 – Gegevens.
Bij inschrijving voor een opleiding levert de klant de volgende wettelijk vereiste gegevens aan:
a. kopieën van de door de klant/student reeds eerder behaalde diploma(‘s);

b. een BSN nummer;
c. een getekende overeenkomst.
Indien de gegevens niet of niet tijdig en/of incompleet aan Medivus worden geleverd, kan en of zal de klant niet (verder) kunnen deelnemen aan de opleiding en de daaraan gerelateerde examens.

Artikel 5 – Het aanbod.
Medivus brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
Elk aanbod, vermeldt per betreffende opleiding:
a. de wijze van uitvoering van de overeenkomst
b. de startdatum en duur van de opleiding;
c. de mogelijke toelatingseisen om aan de genoemde opleiding deel te mogen nemen;
d. de prijs met inbegrip van alle (bijkomende) kosten en belastingen (hierna ’de prijs’)
e. de betalingsvorm
f. het verplicht aan te schaffen studiemateriaal

Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt aan de klant en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Medivus. Wanneer voor een opleiding specifieke, afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden, zullen die worden vermeld in de overeenkomst.

Artikel 6 – Betaling.
Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Medivus aangegeven bankrekening voor het tijdstip waarop de opleiding van start gaat, of middels elektronische betaling. Contant betalen is in overleg ook mogelijk. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de onderwijsovereenkomst zijn vastgesteld.

Medivus heeft het recht om haar betalingscondities per cohort te wijzigen.

De klant is in verzuim vanaf het moment van verstrijken van de betalingsdatum. Medivus zendt de klant na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien de klant na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Medivus gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen voor de student maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Medivus kan ten voordele van de student afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Indien de klant een rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedragen de minimale buitengerechtelijke incassokosten € 250,–ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag. Indien het Medivus niet lukt om een vordering buitengerechtelijk te incasseren zal 2 van 7 Medivus overgaan tot een gerechtelijke procedure, waarvan alle kosten voor rekening komen van de klant. Indien de klant een betalingsverplichting jegens Medivus overdraagt aan een derde ontslaat dat de klant jegens Medivus niet van zijn/haar verplichting tot nakoming van de overeengekomen betalingsplicht.
Medivus heeft het recht voorafgaand aan de start van de opleiding financiële zekerheden of een aanbetaling te verlangen. Medivus heeft het recht om de kredietwaardigheid van de klant, voor het sluiten van de overeenkomst te laten toetsen bij het BKR en of kredietverzekeraars.

Artikel 7 – Recht van herroeping.
Indien de klant een natuurlijke persoon is die de overeenkomst enkel en alleen via de website van Medivus is aangegaan, mag de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze overeenkomst tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Indien de klant ten kantore van Medivus – of op een andere locatie zijnde niet het internet – voor een vrijblijvend intake- of andersoortig informatief gesprek is geweest en daarna een overeenkomst met Medivus aangegaan, dan vervalt het wettelijke herroepingsrecht. Indien de klant, een natuurlijk persoon, gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan kan de klant de overeenkomst binnen de periode van 14 kalenderdagen, middels een e-mail of een brief aan Medivus bekend maken Medivus zal de ontbinding bevestigen en eventuele gedane betalingen retourneren.

Artikel 8 – Consequenties bij niet nakomen van verplichtingen.
Indien de klant één of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Medivus gerechtigd om haar verplichtingen jegens de klant op te schorten. Medivus heeft in dat geval het recht de levering van certificaten of diploma’s op te schorten totdat de klant aan zijn/haar (betalings)verplichting heeft voldaan. Alle gevolgen van de opschorting komen volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 9 – Beëindiging van de overeenkomst door Medivus
Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst (of delen van de overeenkomst zoals de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst) geldt het volgende: Iedere partij bij de overeenkomst heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
De andere partij een of meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en in die omstandigheid van de andere partij niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te laten duren. Een voorafgaande ingebrekestelling is in dat geval niet vereist, tenzij in de overeenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 10 – Serviceduur.
De serviceduur bedraagt standaard, tenzij anders schriftelijk met de klant is overeengekomen, de periode tussen ondertekening van de overeenkomst en het van rechtswege beëindigen daarvan. Medivus bevestigt schriftelijk de verlenging van de serviceduur. De service duur is pas verlengd zodra de klant de verschuldigde extra betaling heeft voldaan.

Artikel 11 – Annulering deelname.
De student heeft het recht om een reeds getekende overeenkomst binnen zeven dagen na de ondertekening kosteloos te annuleren indien;
a. de overeenkomst niet korter dan zeven dagen voor aanvang van de eerste les is gesloten,
b. de student met objectiveerbare zwaarwegende argumenten komt, waardoor redelijkerwijs verondersteld mag worden dat genoemde argumenten een succesvolle studie negatief zullen beïnvloeden,

Indien de klant de deelname aan de opleiding (voor de klant natuurlijk persoon: na het verstrijken van het herroepingsrecht) wenst te annuleren, kan de klant dat doen onder de navolgende condities:
a. tot twee weken voor aanvang is annulering kosteloos.
b. bij het annuleren vanaf twee weken voor aanvang van de opleiding, is de klant 10% van de prijs verschuldigd, met een minimum van € 100,–. Deze kosten worden in mindering gebracht op het retourbedrag.

In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon) de mogelijkheid om kosteloos een andere student voor de opleiding in te schrijven, mits de betreffende persoon voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en alsdan zelf een overeenkomst met Medivus aangaat en aan de daaraan verbonden verplichtingen voldoet. Zodra de opleiding is gestart, is deze optie niet meer mogelijk.

11.1. Bij annulering dient de klant:
a. De annuleringskosten in één keer te voldoen. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, is de klant gehouden alle in de overeenkomst omschreven verplichtingen na te komen.
b. het reeds ontvangen opleidingsmateriaal onbeschadigd terug te sturen.
c. dit schriftelijk en per e-mail aan Medivus kenbaar te maken. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail door Medivus.

Artikel 12 – Uitvoering van de opleiding en het onderwijs.
Medivus heeft te allen tijde het recht om de indeling van de opleiding voor wat betreft de locatie en tijd te wijzigen. Medivus heeft het recht om wegens planningstechnische redenen, af te wijken van de in de opleidingsinformatie aangegeven en met de klant overeengekomen aanvangsdata. Medivus heeft het recht het aantal bijeenkomsten en lesmomenten per vak/opleidingsonderdeel te reduceren of de vooraf beoogde groepsgrootte wijzigen.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Medivus het recht om een overeengekomen aanvangsdatum voor een bepaalde opleiding/locatie, af te gelasten/te wijzigen of nieuwe inschrijvingen niet te accepteren.Bij wijzigingen ontvangen klanten hiervan tijdig bericht; Medivus onderzoekt met de klant naar een mogelijk passende oplossing. 
Bij inschrijving kan de klant een leslocatie kiezen. Medivus garandeert niet dat de lessen op de overeengekomen locatie zullen worden gehouden. Medivus heeft het recht eenzijdig en zonder voorafgaand overleg met de klant, de leslocatie te wijzigen binnen een straal van 15 kilometer van de gekozen leslocatie.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Medivus er alles aan doen om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien Medivus er niet in slaagt om een gelijkwaardige vervanging te regelen, zal Medivus de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst wordt in dat geval opnieuw ingepland. Medivus heeft het recht in die voorkomende situatie een andere les te geven dan gepland stond.

Indien er zich naar het oordeel van Medivus voor een les of lesmodule te weinig studenten/deelnemers hebben aangemeld om een klassikale bijeenkomst te organiseren, zal Medivus zich inspannen om te komen tot een aanvaardbaar alternatief. Medivus heeft het recht om een lesgroep tijdelijk op non-actief te zetten of om deelnemers aan een lesgroep over te plaatsen naar een andere lesgroep.

Uitval van een docent of bijeenkomst, wijzigingen in de locatie en de overeengekomen tijdstippen geeft de klant geen enkel recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld of enige andere vormen van compensatie.

Indien de klant een les mist, dan is het inhalen van die les op een later moment niet mogelijk. De klant heeft het recht een verzoek in te dienen om tegen een passende vergoeding, de gemiste les(sen) opnieuw te volgen.

Artikel 13 – Het intellectuele eigendomsrecht van Medivus.
Het aangeboden (opleidings- en studie-)materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Medivus verstrekte zaken (ongeacht in welke vorm zij geleverd zijn), zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van Medivus of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Medivus worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als nadien. Het is verboden het materiaal (in gewijzigde vorm) openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Medivus. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Medivus.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid.
Al het door Medivus verstrekte (opleidings- en studie-)materiaal, is op zorgvuldige wijze, naar beste kunnen door Medivus ontwikkeld en/of samengesteld. Medivus is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het gevolg is van 5 van 7 (eventuele) foutieve informatie in het verstrekte (opleidings- en studie-)materiaal, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Medivus. 

Medivus is niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen van klanten. Medivus is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door (via) Medivus verkregen of aangeschafte instrumenten en/of zogenoemde verpleegtechnische materialen zoals injectienaalden en dergelijke.

Medivus is niet aansprakelijk voor schade van de klant als gevolg van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de student.

Medivus is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan bezittingen en eigendommen van de klant waaronder begrepen verlies van bezittingen en eigendommen van klanten die in of bij de leslocaties, gedurende of na schooltijd zijn kwijtgeraakt dan wel gestolen.

De klant is aansprakelijk voor alle schade die hij toebrengt aan een leslocatie en aan bezittingen van Medivus, dan wel aan eigendommen van derden waar de klant zich gedurende onderwijs- en/of beroepspraktijkvormingsactiviteiten bevindt.

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Medivus, is Medivus uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Medivus in de uitvoering van de overeenkomst.
Medivus is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Medivus. De aansprakelijkheid van Medivus is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de klant betaalde les- en/of examengeld.

Artikel 15 – AVG.
Medivus verwerkt door de klant verstrekte persoonsgegevens in haar administratie. De betreffende gegevens worden uitsluitend intern verwerkt en gebruikt om de overeenkomst uit te kunnen voeren (zoals maar daartoe niet beperkt: het kunnen inschrijven van klanten voor deelname aan examens, het toesturen van opleidingsmateriaal informatie over de opleidingen). Medivus verstrekt persoonsgegevens aan derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst:
a. aan docenten en studiebegeleiders.
b. indien wettelijke voorschriften zulks eisen zoals bijvoorbeeld het inschrijven in het Basisregister Onderwijs (BRON).
De klant heeft de rechten die de AVG haar toekent.

Artikel 16 – Wijziging Algemene Voorwaarden.
Medivus heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden tenminste tien werkdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door of een persoonlijke bekendmaking of een algemene bekendmaking op de website van Medivus. Wijzigingen van de algemene voorwaarden, mits redelijk en niet zeer wezenlijk ten nadele van de klant, vormen geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 – Overmacht. 
Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Medivus als gevolg van overmacht als bedoeld in het burgerlijk wetboek waardoor Medivus haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding Indien er sprake is van overmacht zal Medivus zich inspannen om de ontstane overmachtsituatie op te lossen, dan wel binnen een aanvaardbare termijn een redelijke oplossing voor te leggen aan de klant.

Artikel 18 – Incompany opleidingen.
Bij incompany opleidingen is het aantal personen waarop de offerte/overeenkomst gebaseerd is, bepalend voor de hoogte van de door de klant te betalen prijs. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, de klant het aantal deelnemende personen vermindert wordt de overeengekomen prijs niet verminderd. Indien de klant na het tot stand komen van de overeenkomst besluit om, na overleg met Medivus, het aantal personen te vermeerderen, dan heeft Medivus het recht daarvoor een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 19 – Geschillen. Ingeval er sprake is van een geschil dan legt de klant het geschil eerst voor aan de klantenservice van Medivus, tenzij in de overeenkomst een andere procedure is voorgeschreven. Indien het geschil na behandeling door de klantenservice niet naar tevredenheid van de klant wordt opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de directie van Medivus. De klant legt het geschil binnen 10 dagen na ontvangst van het oordeel van de klantenservice schriftelijk (per e-mail) voor aan de directie van Medivus. De directie van Medivus reageert op het geschil binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van het geschil. Indien het geschil na behandeling door de directie niet naar tevredenheid van de klant wordt opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de Rechtbank Den Haag.

Artikel 20 – Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing