Algemene Voorwaarden Medivus Opleidingen B.V.

Artikel 1 – De definities . Aanbod: Hetgeen Medivus aanbiedt en wat de klant en of opdrachtgever kan afnemen. Aanmelddatum: De betreffende datum waarop de leerling zich bij Medivus heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Datum einde opleiding: Datum waarop de service duur is afgelopen. Inschrijving: Een door de klant ingestuurde en door Medivus bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen de klant en Medivus. Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Medivus één of meerdere opleidingen afneemt en daarvoor een verbintenis aangaat of is aangegaan. Kan ook een zakelijke opdrachtgever zijn t.a.v. incompany opleidingen of ten aanzien van een collectief aan deelnemers. Medivus: de besloten vennootschap Medivus Opleidingen B.V.; ingeschreven bij de K.v.K. Haaglanden onder nummer 69623724. Opleiding: een door Medivus verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden. Opleidingsinformatie: betreft informatie over de opleiding en als zodanig kenbaar gemaakt op www.medivus.nl en/of als zodanig vermeld in drukwerk. Opleidingsmateriaal: de lesstof, materialen en aanverwante spullen ten behoeve van het volgen van een betreffende opleiding. Overeenkomst: de verbintenis tot het leveren van een dienst die Medivus en de klant samen zijn aangegaan. Serviceduur: de nader omschreven – conform overeenkomst – periode waarin de leerling en of klant recht heeft op service- en dienstverlening. Studieduur: betreft de duur van de opleiding. Verlengde serviceduur: een nader omschreven tijdsbestek waarmee de serviceduur voor de individuele klant verlengd is. Student: een natuurlijke persoon die opleiding bij Medivus volgt.

Artikel 2 – De overeenkomst . Door zich in te schrijven en middels het ondertekenen van de overeenkomst voor een (incompany) opleiding, gaat de klant met Medivus een overeenkomst aan voor een bepaalde termijn en verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hem of haar in deze kenbaar zijn gemaakt. Mochten er voor een gekozen opleiding nog specifieke en of aanvullende voorwaarden gelden, dan zullen die vermeld staan in de specifieke opleidingsinformatie en of de specifieke verbintenis voor een nader omschreven dienst dan wel opleiding. De overeenkomst tussen de klant en Medivus komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de klant is gedaan, de klant een verbintenis heeft ondertekend en Medivus een door de klant ondertekende verbintenis heeft ontvangen. In de overeenkomst staan o.a. nadere afspraken over hetgeen de klant en Medivus redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten alsmede een specifieke omschrijving van de te leveren dienst.

Artikel 3 – De opleiding. De opleiding betreft: het stelsel van lessen en of bijscholingen, welke de klant structureel bijwoont, om uiteindelijk na behaalde positieve examenresultaten, tot een certificering dan wel diplomering te komen. Medivus zal in de lessen en zo nodig uitdrukkelijk schriftelijk aangeven wat van de klant zoal wordt verwacht aan eigen inzet, zodat de klant de opleiding uiteindelijk met goed gevolg kan afronden. Bij niet opvolging van de door Medivus gedane aanwijzingen richting de klant, ten behoeve van een succesvolle afronding van de opleiding, is de klant er nadrukkelijk van op de hoogte dat het een en ander een negatieve invloed kan hebben op het succesvol afronden van de cursus of opleiding. Medivus kan en of zal nimmer kunnen garanderen dat de klant een betreffende opleiding met succes zal afronden.

Artikel 4 – Gegevens. Bij inschrijving voor een opleiding gaat de klant er mee akkoord tot het aanleveren van een aantal wettelijk vereiste gegevens zoals o.a.: a. kopieën van de door de klant reeds eerder behaalde diploma(‘s); b. een BSN nummer; c. een getekende opleidingsovereenkomst.

Indien de gegevens niet of niet tijdig en/of incompleet richting Medivus worden aangeleverd, kan en of zal de student op enig moment niet (verder) kunnen deelnemen aan de opleiding en de daaraan gerelateerde examens.

Artikel 5 – Het aanbod. Het aanbod omvat een nauwkeurige omschrijving van de betreffende opleiding en/of van het opleidingsmateriaal dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod, zoals gedaan door Medivus, vermeldt per betreffende geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de navolgende gegevens: a. de startdatum + tijdstip van de opleiding; b. de mogelijke toelatingseisen om aan de genoemde opleiding deel te mogen nemen; c. de kosten met inbegrip van alle mogelijke bijkomende kosten en of belastingen; d. de aard van de gewenste betalingsvorm. Deze algemene voorwaarden zullen voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst tussen klant en Medivus, nadrukkelijk kenbaar worden gemaakt aan de klant. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de algemene informatievoorziening van Medivus richting haar clientèle. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk en onmiskenbaar van toepassing op alle mogelijke verbintenissen die Medivus met een klant zoal overeenkomt. De klant heeft het recht om een reeds getekende overeenkomst – na aanvaarding van het aanbod – binnen zeven dagen kosteloos te ontbinden indien; a. de overeenkomst niet korter dan zeven dagen voor aanvang van de lessen is gesloten, b. de termijn voor aanvang van de opleidingsperiode langer is dan zeven dagen, c. de klant met objectiveerbare zwaarwegende argumenten komt, waardoor redelijkerwijs verondersteld mag worden dat genoemde argumenten een succesvolle studie negatief zullen beïnvloeden, d. de klant de overeenkomst enkel via de website van Medivus is aangegaan en zich beroept op de wettelijke bedenk- en annuleringstermijn van 14 dagen.

Artikel 6 – Betaling. Het totaal aan kosten van de opleiding, de wijze waarop aan Medivus betaald dient te worden, het eventuele aantal betalingstermijnen en andere eventuele bijkomende kosten staan nader vermeld in de ter zake van toepassing zijnde opleidingsovereenkomst of verbintenis voor een incompany opleiding. Voor aanvang van de eerste cursus- en of lesdag heeft de klant een eerste betaling, per studietype nader overeengekomen, aan Medivus voldaan. Betalingen dienen te worden gedaan conform de overeengekomen betalingscondities zoals op de aangegane overeekomst staat vermeldt danwel zoals vermeldt op de factuur. Medivus kan eenzijdig besluiten om de betalingscondities, zoals omschreven in een overeenkomst of op andere wijze is overeengekomen te wijzigen. Een klant dient binnen een overeengekomen termijn te voldoen aan de betalingsplicht. Een klant is automatisch van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanvullende kennisgeving daarvoor noodzakelijk is, vanaf de dag/datum waarop de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en het betreffende bedrag niet volledig is voldaan. Medivus zal de klant daarop een betalingsherinnering doen toekomen – per e-mail en of gewone post -, waarna de klant geacht wordt binnen de daarin genoemde termijn alsnog de dan nog verschuldigde betaling te voldoen. Indien de klant evenwel ook na een betalingsherinnering verzuimt om de volledige verschuldigde betaling te voldoen, kan Medivus alsdan bij  de klant de wettelijke rente in rekening brengen; zulks evenwel met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn al reeds was verstreken.

6.1. Incassokosten. Indien Medivus ter incasso derde partijen moet inschakelen dan is zij gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten komen alsdan geheel voor rekening van de klant. Indien de klant een rechtspersoon is of als ZZP’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is Medivus wettelijk gerechtigd om andere incassokosten in rekening te brengen. In dergelijke gevallen bedragen de minimale buitengerechtelijke incassokosten € 250,–; zulks alsdan ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag. Indien het Medivus niet lukt om een vordering in een buitengerechtelijke fase (minnelijk) te innen, dan zal Medivus onverwijld overgaan tot het initiëren van een gerechtelijk incassotraject; alsdan zullen alle daarbij gepaard gaande kosten op de klant worden verhaald.

6.2. Het overdragen van een betalingsplicht richting een derde, zoals bijvoorbeeld een werkgever, na het zijn aangegaan van een overeenkomst met Medivus, is alsdan voor Medivus geen reden om bij verzuim van de betalingsplicht, de klant welke de verbintenis is aangegaan te vrijwaren van de plicht tot nakoming van de overeengekomen betalingsplicht. Medivus kan bij omvangrijke opdrachten – zoals bijvoorbeeld het collectief opleiden van werknemers o.b.v. incompany – voorafgaande aan de start van het opleidingstraject financiële zekerheden verlangen dan wel een wezenlijke aanbetaling verlangen. Indien een klant, om welke redenen dan ook, in verzuim is ten aanzien van de betalingen, kan en of zal Medivus eenzijdig kunnen besluiten om per directe ingang de levering van diensten te staken. Zolang de klant bij Medivus nog betalingen heeft openstaan, heeft Medivus op generlei wijze een leveringsplicht jegens de klant. Medivus kan eenzijdig en zonder opgaaf van redenen besluiten bepaalde diensten en of uitlevering van certificaten en diploma’s jegens de klant opschorten zolang de klant niet voldaan heeft aan de betalingsplicht. Medivus behoudt zich het recht voor om eenzijdig, zonder opgaaf van redenen, overeengekomen betalingsregelingen op te schorten dan wel volledig in te trekken; alsdan kan Medivus betreffende openstaande en toekomstige betalingen behorende bij de overeenkomst in één keer opeisen. De klant geeft Medivus toestemming om bij gerede twijfel over zijn of haar kredietwaardigheid, de kredietwaardigheid te laten toetsen door derden. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan van invloed zijn op de door Medivus aangeboden voorwaarden ten aanzien van betalingen en levering van diensten.

Artikel 7 – Recht van herroeping. Indien de klant een natuurlijke persoon is die de overeenkomst enkel en geheel via de website van Medivus is aangegaan, dan mag de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Indien de klant ten kantore van Medivus is geweest – of op een andere locatie zijnde niet het internet – voor een vrijblijvend intake- of andersoortig informatief gesprek en is daarna een overeenkomst met Medivus aangegaan, dan vervalt het wettelijke herroepingsrecht. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan kan dat door binnen de periode van 14 kalenderdagen, door middel van het op de hoogte stellen van Medivus; per e-mail, middels een verklaring waarin aangegeven is dat de aangegane overeenkomst ontbonden dient te worden. Medivus zal alsdan overgaan tot bevestiging van de ontbinding en eventuele gedane betalingen retourneren.

Artikel 8 – Consequenties bij niet nakomen van verplichtingen. Indien de klant één of meer verplichtingen uit de verbintenis of de algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt, is Medivus  onverwijld gerechtigd om haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, zo nodig de opleiding van de klant te onderbreken en of uiteindelijk te beëindigen indien alsdan de klant in gebreke blijft ten aanzien van de aangegane verplichtingen. De mogelijke consequenties welke kunnen voortvloeien uit het onderbreken van de opleiding, zijn volledig voor rekening en risico van de klant. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn doch niet gelimiteerd tot: a. de toegang tot de lessen en toetsen wordt ontzegd, aanvullend opleidingsmateriaal en of updates daarvan, zullen niet meer beschikbaar worden gesteld, de begeleiding wordt stopgezet, het recht op beoordeling en het ontvangen van feedback op opdrachten vervalt en er mogen geen examens worden afgelegd. b. de studie kan aanzienlijke vertraging oplopen, wat vervolgens tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer geheel of gedeeltelijk aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en dat dient ten gevolge de studie niet afgerond kan worden met een diploma.

8.1. Bij een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door Medivus geldt het navolgende: a. mitsdien schriftelijk anders overeengekomen heeft Medivus geen verplichtingen meer richting de klant. b. indien Medivus op enig moment besluit tot eenzijdig ontbinding van de overeenkomst, kan de opleiding niet zonder meer worden hervat. Indien de klant de betreffende opleiding zou willen vervolgen, dan zal de klant zich opnieuw moeten inschrijven. Zulks alsdan tegen de dan geldende condities en voorwaarden. c. bij het in verzuim zijn van de klant t.a.v. de aangegane verplichtingen, is er geen sprake van een automatische ontbinding van de overeenkomst tussen Medivus en de klant.

Artikel 9 – Serviceduur. De serviceduur bedraagt standaard, tenzij anders schriftelijk met de klant is overeengekomen, de periode tussen ondertekening van de overeenkomst en het van rechtswege beëindigen daarvan. Mogelijke verlenging van serviceduur is geen recht voor de klant. Het mogelijke verlengen van de serviceduur en het bepalen van mogelijke aanvullende voorwaarden is geheel aan Medivus. Medivus kan van de klant een nader te bepalen geldbedrag verlangen alvorens de serviceduur voor een bepaalde tijd zal worden verlengd. Medivus stelt alsdan de betreffende duur en mogelijke nadere condities van de verlenging vast. De klant geeft alsdan een schriftelijke bevestiging van de overeengekomen verlenging van de serviceduur. De service duur is pas verlengd zodra de klant de betaling voor dezes volledig heeft voldaan.

Artikel 10 – Annulering deelname. Indien de klant de deelname aan de opleiding na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) wenst te annuleren, dan kan de klant dat doen onder de navolgende condities: a. tot twee weken voor aanvang is de annulering kosteloos. b. bij het annuleren tussen twee weken voor aanvang van de opleiding, is de klant 10% van het totale lesgeld verschuldigd, met een minimum van € 100,–. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de klant de mogelijkheid om kosteloos een andere student voor de opleiding in te schrijven, mits de betreffende persoon voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en alsdan zelf een overeenkomst met Medivus aangaat. Zodra de opleiding is gestart, is deze optie niet meer mogelijk.

10.1. Bij annulering van deelname zijn verder de volgende punten van toepassing: a. De eventuele kosten voor het annuleren dienen in één keer te worden voldaan. Zolang de kosten voor het annuleren niet zijn voldaan, is de klant gehouden aan alle in de overeenkomst omschreven rechten en plichten. b. indien de klant opleidingsmateriaal heeft ontvangen, dan dient dat geheel en onbeschadigd geretourneerd te worden. c. Het eventueel annuleren van deelname dient schriftelijk en per e-mail aan Medivus kenbaar te worden gemaakt. Datum ontvangst van de e-mail is daarbij een bepalende factor.

Artikel 11 – Examens. Bij de opleidingen maken examens en tussentijdse toetsingen een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens en toetsen zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor de examens en toetsen geldt het navolgende: De eventuele hoogten van het examengeld staat op Medivus’ website vermeld. Klanten hebben het recht om aan de examens en toetsen deel te nemen indien: a. de klant zich bijtijds (online) heeft aangemeld voor deelname aan de examens en toetsen; b. tijdig is voldaan aan de gestelde betalingsverplichting(en); c. er voldaan is aan eventuele toelatingseisen voor de betreffende opleiding.

11.1. Indien een examen of toets niet behaald wordt, kan de klant zich (online) opgeven voor een eventuele herkansing. Hiervoor kan en mag Medivus additioneel examengeld in rekening brengen.

Klanten zijn te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens en toetsen. Aanmelden voor examens en toetsen geschiedt enkel via de website van Medivus. Bij een verlate verschijning bij examens of toetsen, behoud Medivus het recht voor om de klant de toegang tot de examens en toetsen te weigeren. Bij reeds in rekening gebrachte kosten voor examens en toetsen, geldt dan indien een klant niet of niet tijdig bij het examen of een toets verschijnt, er geen verrekening of restitutie kan plaatsvinden t.o.v. eventuele daaropvolgende examens of toetsen. Bij het eventueel constateren van fraude, gepleegd door de klant, tijdens examens of toetsen, is Medivus gerechtigd eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst met de klant te ontbinden en volledige betaling op te eisen.

Artikel 12 – Uitvoering van de opleiding en het onderwijs. Medivus behoudt zich te alle tijde het recht voor om de indeling van de opleiding voor wat betreft de locatie en tijd te wijzigen. Medivus kan en mag, onder meer om planningstechnische redenen, afwijken van de in de opleidingsinformatie aangegeven en met de klant overeengekomen aanvangsdata. In mogelijke voorkomende gevallen kan en mag Medivus het aantal bijeenkomsten en lesmomenten per vak reduceren en of de vooraf beoogde groepsgrootte wijzigen. Bij eventueel onvoldoende inschrijvingen behoudt Medivus zich het recht voor een reeds overeengekomen aanvangsdatum, voor een bepaalde locatie, af te gelasten of mogelijke nieuwe inschrijvingen alsdan niet meer te accepteren. Bij mogelijke wijzigingen ontvangen klanten hiervan tijdig bericht; in overleg met Medivus kan eventueel gezocht worden naar een mogelijk passende oplossing.

12.1. Bij inschrijving mag de klant een locatiekeuze aangeven. Medivus heeft daarop conform een inspanningsplicht om de lessen op die betreffende locatie te organiseren. Medivus zal evenwel nimmer garanderen dat de lessen op de overeengekomen locatie zullen worden gehouden. Medivus mag eenzijdig en zonder overleg met de klant, de leslocatie wijzigen binnen een straal van ca. 15 kilometer. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Medivus er alles aan doen om voor een enigszins gelijkwaardige vervanging te zorgen. Medivus kan en mag alsdan ook besluiten een andere les te geven dan gepland stond. Indien de situatie ontstaat waarin het voor Medivus niet mogelijk blijkt om adequaat een vervangende docent op te roepen, zal Medivus de studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal alsdan en indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Een mogelijke uitval van een docent of bijeenkomst geeft in beginsel geen enkel recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld. Medivus zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn betreffende les of bijeenkomst te organiseren.

Indien er naar het oordeel van Medivus voor een specifieke les en of lesmodule zich te weinig studenten  hebben aangemeld om de of een klassikale bijeenkomst(en) te organiseren, zal Medivus zich inspannen om te komen tot een aanvaardbaar alternatief. In uiterste gevallen kan Medivus ervoor kiezen om een lesgroep tijdelijk op non-actief te zetten en of deelnemers aan een specifieke lesgroep over te plaatsen naar een andere lesgroep. In gevallen waarin Medivus onverhoopt en wegens gegronde redenen heeft moeten besluiten tot het maken van wijzigingen in de locatie en de overeengekomen tijdstippen, geeft zulks alsdan de klant nimmer een recht op restitutie van lesgelden en of enige andere vormen van compensatie. De te geven lessen, welke de klant geacht wordt te volgen als deelnemer in een lesgroep, staan voor aanvang van de lessen, voor de gehele tijdsduur van de opleiding, in beginsel, vast gepland. Indien de klant lessen zou missen, dan is het later inhalen in beginsel niet mogelijk. Wel kan de klant evenwel daartoe een verzoek indienen om tegen een passende vergoeding, de gemiste lessen opnieuw te volgen. Een verzoek alsdan gedaan, zal door Medivus worden beoordeeld op een eventuele haalbaarheid. Alsdan is Medivus gerechtigd om kosten in rekening te brengen en betaling dezes vooraf te ontvangen.

Artikel 13 – Het intellectuele eigendom van Medivus. De rechten op het intellectuele eigendom, op door de Medivus geproduceerde studiematerialen, blijven ongeacht de aard waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Medivus. Zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke permissie van Medivus, is het gebruik door de klant van het studiemateriaal anders dan voor de eigen studie, niet toegestaan; evenmin het mogelijke vermenigvuldigen, het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid. De mogelijke aansprakelijkheid van Medivus is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de klant betaalde les- en of examengeld. Medivus aanvaard geen aansprakelijk voor eventuele schades of letsel welke mogelijk kunnen zijn ontstaan door via Medivus verkregen of aangeschafte instrumenten en/of zogenoemde verpleegtechnische materialen zoals injectienaalden en dergelijke.

Al het door Medivus verstrekte opleidingsmateriaal, eventuele brochures dan wel enig ander werk, voortvloeiende uit of verband houdend met de opleiding(en), is op zorgvuldige wijze, naar beste kunnen door Medivus ontwikkeld en/of samengesteld. Medivus stelt zich ondanks haar zorgvuldigheid evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdende met de opleidingen. Aansprakelijkheid kan enkel worden aanvaard indien er sprake is van wezenlijk opzet of opzettelijke roekeloosheid van de zijde van Medivus. Medivus stelt zich nimmer aansprakelijk voor eventuele zoekraking van persoonlijke eigendommen van klanten.

Het aansprakelijk stellen van Medivus zal alsdan enkel in overweging worden genomen indien zulks schriftelijk en per e-mail geschied. Het eventueel aansprakelijk stellen van Medivus dient na een calamiteit prompt en adequaat te geschieden t.a.v. de tijdsduur tussen het vermeende voorval en het doen van de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 15 – Wenselijk gedrag. Medivus behoudt zich te allen tijde het recht voor de klant, alsdan in bijzondere omstandigheden, te weigeren, schorsen en/of permanent van de opleiding te verwijderen. Eventuele klanten die zich niet gedragen volgens de algemeen gangbare sociale normen, agressief en of gewelddadig gedrag vertonen, mogelijke frauduleuze handelingen plegen, kunnen worden geschorst of  permanent worden verwijderd van de opleiding. Alsdan is Medivus gerechtigd om zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst met de klant te ontbinden. In dergelijke gevallen heeft de klant geen recht op restitutie of ontslag van een betalingsplicht.

Artikel 16 – Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elke door de klant verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in de administratie van Medivus. De betreffende gegevens worden enkel intern verwerkt en gebruikt voor klantenbeheer, een verantwoorde bedrijfsvoering t.a.v. het kunnen inschrijven van klanten bij onze examen partners, het eventueel toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Medivus kan om de navolgende redenen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken: a. aan natuurlijke of rechtspersonen welke direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals (doch niet gelimiteerd tot) docenten en studiebegeleiders. b. indien eventuele wettelijke voorschriften zulks eisen, zoals bijvoorbeeld het inschrijven in het Basisregister Onderwijs (BRON).Klanten beschikken over het toegangsrecht ter verbetering van hun persoonlijke gegevens. Medivus houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Medivus’ verwerking is aangemeld bij het CBP in Den Haag. Eventuele klanten die geen informatie meer van Medivus wensen te ontvangen, kunnen dit schriftelijk en of per e-mail kenbaar maken.

Medivus past het gebruik van cookies op haar website toe om o.a. bezoekgegevens bij te houden. Dat doet Medivus o.a. om de inrichting van de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten. Het eventueel al dan niet accepteren van cookies wordt in de browser kenbaar gemaakt. Indien de klant ervoor kiest om het toepassen van cookies uit te zetten, kan het gebruik van de website en digitale diensten mogelijk beperken. Door de klant geaccepteerde cookies zullen niet onbeperkt op de computer van de klant opgeslagen blijven. Geaccepteerde cookies kunnen desgewenst gemakkelijk worden verwijderd.

Artikel 17 – Wijziging Algemene Voorwaarden. Tenzij de klant en Medivus schriftelijk anders zijn overeengekomen, kunnen de inschrijf- en algemene leveringsvoorwaarden door Medivus eenzijdig worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden tenminste tien werkdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door of een persoonlijke kennisgeving of algemene bekendmaking op de website van Medivus. Wijzigingen van de algemene voorwaarden, mitsdien redelijk van aard en niet zeer wezenlijk te nadele van een klant, zullen nimmer een basis kunnen zijn ter ontbinding van ook maar enige verbintenis welke Medivus en de klant zijn aangegaan.

Artikel 18 – Overmacht. Indien er binnen de overeengekomen termijn van de overeenkomst een (objectiveerbare) overmachtsituatie ontstaat, welke Medivus belemmerd in het nakomen van een overeenkomst met de klant, dan kan de klant op geen enkele wijze financiële compensatie verlangen dan wel de overmachtsituatie aangrijpen om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Indien er op enig moment onverhoopt een overmachtsituatie ontstaat, dan zal Medivus zich inspannen om de ontstane situatie op te lossen, dan wel binnen een aanvaardbare termijn een redelijke oplossing voor te leggen aan de klant. Medivus stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook indien deze het directe of indirecte gevolg zijn van de overmachtsituatie.

Artikel 19 – Incompany opleidingen. Bij incompany opleidingen is het aantal personen waarop de offerte gebaseerd is, bepalend ten opzichte van de te betalen kosten voor het gehele afgesproken traject. Medivus en de opdrachtgever komen op basis van de offerte een prijs overeen en welke na  gunning van de offerte bindend is. Indien na het bevestigen van de opdracht, opdrachtgever er voor kiest om minder personen in de opleiding te plaatsen, dan is die beslissing geheel voor rekening van opdrachtgever. Medivus behoeft alsdan de factuur niet te minderen. Indien opdrachtgever eventueel besluit om, na overleg met Medivus, meer personen in de opleiding te plaatsen, dan is Medivus gerechtigd daarvoor een meerprijs te verlangen.

Artikel 20 – Geschillen. Indien er tussen de klant en Medivus op enig moment geschillen zouden ontstaan over hetgeen geleverd dan wel nagekomen zou moeten worden t.a.v. de onderling aangegane verbintenissen, dan zal de klant het geschil in beginsel als eerste aan de klantenservice voorleggen. Indien het geschil na voorlegging aan de klantenservice onverhoopt niet zijn opgelost, dan kan de klant het geschil voorleggen aan de directie van Medivus. Indien de klant ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan de directie van Medivus, dan dient dat schriftelijk te worden gedaan en alsdan per e-mail te geschieden. De directie van Medivus acht een termijn van 10 werkdagen een redelijke termijn om te reageren. Indien de klant en Medivus gezamenlijk niet tot een tevredenstellende oplossing mogen komen en de klant van mening blijft dat Medivus de overeenkomst niet correct nakomt of niet adequaat heeft gehandeld, dan kan het geschil aan de Rechtbank van Den Haag worden voorgelegd.

Artikel 21 – Toepasselijk recht. Op alle diensten, overeenkomsten en services welke Medivus zoal aangaat en levert, is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Medivus Opleidingen BV – Versie: oktober 2018